Privatumo politika

SIA „ABYLING“ PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas

Šios privatumo politikos tikslas – fiziniam asmeniui (duomenų subjektui) suteikti informaciją apie SIA „Abyling“ (toliau – ABYLING) vykdomo asmens duomenų tvarkymo tikslą, apimtį ir apsaugą tvarkant duomenų subjekto (toliau – klientas) asmens duomenis.

Asmens duomenų privatumo politika sukurta pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – reglamentas).

Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip ABYLING renka, tvarko, saugo, dalijasi, naikina ir apsaugo klientų asmens duomenis, taip užtikrindama, kad klientų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir klientams suprantamu būdu. Politika taikoma klientų asmens duomenims, bet kokiam fizinio asmens duomenų tvarkymui ir klientams teikiamoms paslaugoms.

ABYLING tvarko klientų asmens duomenis tokia apimtimi ir tvarka, kaip nustatyta ir leidžiama Latvijos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose.

Informacija apie duomenų valdytoją

Mūsų pavadinimas yra SIA „Abyling“, registracijos numeris: 40103220473, juridinis adresas: Valguma iela 10, LV-1048 Ryga. ABYLING yra vertimų ir kalbinių paslaugų įmonė, savo partneriams pagal sutartį teikianti vertimo ir kitas kalbines paslaugas.

Kontaktinė informacija klausimams apie asmens duomenų apsaugą

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką arba Jūsų asmens duomenų tvarkymą, susisiekite su mumis telefonu (+371) 67218576 arba el. paštu andris@tulkot.lv

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

ABYLING tvarko klientų asmens duomenis šiais tikslais:

 • vertimo paslaugų teikimas;
 • duomenų subjekto identifikavimas;
 • sutarties parengimas ir sudarymas;
 • vertimo proceso užtikrinimas;
 • klientų skundų nagrinėjimas ir tvarkymas, pagalbos, susijusios su paslaugomis, teikimas;
 • pinigų srauto valdymas, įskaitant kliento mokėjimų ir skolų administravimą;
 • ataskaitų rengimas;
 • veiklos vystymo skatinimas, naujų paslaugų kūrimas ir siūlymas klientams;
 • informacijos teikimas valstybės valdymo institucijoms ir operatyvinės veiklos subjektams teisės aktuose nurodytais atvejais ir apimtimi;
 • kiti ypatingi tikslai, apie kuriuos subjektas informuojamas tuo metu, kai pateikia atitinkamus duomenis ABYLING.

Asmens duomenys, kuriuos tvarko ABYLING:

 • vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, korespondencijos adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas;
 • banko duomenys;
 • asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys (dokumento numeris, išdavimo data, vieta ir t. t.);
 • duomenys, kuriuos klientas pats pateikia ABYLING.

Klientų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

ABYLING tvarko klientų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

 • kliento, kaip asmens duomenų subjekto, duotas sutikimas rinkti ir tvarkyti jo duomenis nustatytais tikslais. Kliento sutikimas yra jo laisva valia pateikiamas savarankiškas sprendimas, kurį galima pateikti bet kuriuo metu, leidžiant ABYLING tvarkyti asmens duomenis nurodytais tikslais.

Kliento sutikimas yra galiojantis, jei pateikiamas raštu (užpildant formą ABYLING biure, atsiunčiant elektroninę kliento identifikavimo užklausą arba naudojantis interneto svetaine https://tulkot.lv);

 • sutarties sudarymas ir vykdymas – siekiant sudaryti sutartį pagal kliento pageidavimą ir užtikrinti jos vykdymą;
 • pagal kliento sutikimą;
 • teisėtas interesas vykdyti ABYLING ir kliento tarpusavio įsipareigojimus arba sudarytą sutartį;
 • ABYLING teisėtas interesas teikti kokybiškas paslaugas ir pagalbą klientams;
 • ABYLING teisėtas interesas tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant teikti klientui naujus ir (arba) individualius ABYLING paslaugų pasiūlymus;
 • ABYLING teisė tvarkyti asmens duomenis siekiant vykdyti teisės aktų reikalavimus ir teisėtas valstybės ir vietos valdžios institucijų užklausas.

Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo anksčiau duotą sutikimą kreipdamasis el. paštu andris@tulkot.lv. Pakeitimai įsigalios per tris darbo dienas. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo prieš atšaukimą teisėtumui.

Kaip ABYLING gauna asmens duomenis

ABYLING gauna klientų asmens duomenis, kai klientai:

 • įsigyja ABYLING paslaugą (ABYLING biure arba nuotoliniu būdu, atliekant išankstinį kliento identifikavimą);
 • užsisako naujienas, pranešimus arba kitas paslaugas iš ABYLING;
 • prašo iš ABYLING išsamesnės informacijos apie paslaugą arba susisiekia su ABYLING dėl skundų arba informacijos ir nurodo savo duomenis;
 • dalyvauja konkursuose, loterijose arba apklausose;
 • lankosi ABYLING interneto svetainėje.

ABYLING gali tvarkyti klientų asmens duomenis, kliento sutikimu gautus iš trečiųjų šalių (pvz., iš skolų istorijos duomenų bazių valdytojų ir kt.).

Asmens duomenų gavėjų kategorijos

ABYLING neatskleidžia tretiesiems asmenims klientų asmens duomenų ar informacijos, gautos teikiant paslaugas ir sutarties galiojimo metu, įskaitant informaciją apie gautas paslaugas, išskyrus:

 • jei duomenys turi būti perduodami atitinkamam trečiajam asmeniui pagal sudarytą sutartį (pavyzdžiui, bankui dėl atsiskaitymų arba IT sistemų priežiūros paslaugoms teikti);
 • perdavimą remiantis aiškiu ir nedviprasmišku kliento sutikimu;
 • perdavimą, kai pagrįstai reikalauja teisės aktuose nurodyti asmenys, teisės aktuose numatyta tvarka ir apimtimi;
 • perdavimą teisės aktuose nustatytais atvejais, siekiant apsaugoti ABYLING teisėtus interesus, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą ar kitą valstybės instituciją dėl asmens, pažeidusio ABYLING teisėtus interesus;

ABYLING neperduoda asmens duomenų į trečiąsias šalis (t. y. šalis, kurios nėra Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (EEE) narės). Tam tikrais atvejais asmens duomenys gali būti perduodami į trečiąsias šalis arba tarptautinėms organizacijoms tik tuo atveju, jei atsižvelgiant į kitas reglamento nuostatas, duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas laikosi reglamente nustatytų sąlygų.

Asmens duomenų saugojimo trukmė

ABYLING saugo klientų duomenis, kol egzistuoja bent viena iš šių sąlygų:

 • galioja sutartis tarp kliento ir ABYLING;
 • nesibaigia Latvijos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytas arba iš jų išplaukiantis asmens duomenų saugojimo terminas;
 • kol tai reikalinga teisėtiems ABYLING interesams įgyvendinti ir apsaugoti;
 • kol neatšauktas kliento sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis.

Dalijimasis kliento asmens duomenimis

Kad suteiktų paslaugas klientui, ABYLING gali dalytis kliento asmens duomenimis su:

 • partneriais ar įstaigomis, susijusiomis su kliento užsakytų arba naudojamų paslaugų teikimu;
 • skolų išieškojimo įmonėmis, kreditų informacijos biurais, skolų istorijos duomenų bazių valdytojais ar kitomis skolų atgavimo organizacijomis;
 • perėmėjais – siekdama užtikrinti efektyvų pinigų srauto valdymą, ABYLING turi teisę perleisti reikalavimo teises į skolininką ar skolininkus.

ABYLING privalo teikti informaciją apie asmens duomenis šioms įstaigoms ir tarnyboms:

 • teisėsaugos institucijoms, teismui ar kitoms valstybės ir vietos valdžios institucijoms, jei tai privaloma pagal teisės aktus ar gaunamas atitinkamos institucijos reikalavimas pateikti informaciją.

ABYLING atskleis klientų asmens duomenis tik būtina ir pakankama apimtimi pagal teisės aktų reikalavimus ir objektyvias konkrečios situacijos aplinkybes.

Kliento teisės:

 • kreiptis į ABYLING ir prašyti pateikti ABYLING tvarkomų jo asmens duomenų kopiją;
 • keisti visus ABYLING turimus jo asmens duomenis, pakeitimus pateikiant elektroniniu būdu pasirašytame elektroniniame laiške adresu andris@tulkot.lv, paskambinus telefonu (+371) 67218576 arba ABYLING biure;
 • gauti informaciją apie fizinius ar juridinius asmenis, kurie per tam tikrą laiką iš ABYLING gavo informaciją apie jį. ABYLING neteiks klientams informacijos apie valdžios institucijas, kurios yra baudžiamojo proceso vykdytojos, operatyvinės veiklos subjektai ar kitos institucijos, apie kurias atskleisti tokią informaciją draudžiama pagal įstatymus;
 • prašyti ištrinti ar apriboti tvarkymą asmens duomenų, kai jie nebereikalingi tikslams, kuriems buvo renkami ir tvarkomi (teisė „būti užmirštam“);
 • kreiptis į ABYLING arba asmens duomenų tvarkymo priežiūros instituciją (Valstybinę duomenų inspekciją, www.dvi.gov.lv) dėl klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu.

Apsilankymas interneto svetainėje ir slapukų tvarkymas

 • „ABYLING“ interneto svetainėse (https://tulkot.lv, https://valodukursitev.lv, https://abyling.com) naudojami slapukai.
 • ABYLING svetainėse gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų interneto svetaines, turinčias savas naudojimosi ir asmens duomenų apsaugos taisykles, už kurias ABYLING neatsako.

Kas yra slapukai

Slapukai yra nedideli teksto failai, kuriuos interneto naršyklė (pavyzdžiui, „Internet Explorer“, „Firefox“, „Safari“ ir kt.) išsaugo vartotojo įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje) tuo metu, kai vartotojas apsilanko interneto svetainėje, tam, kad būtų galima identifikuoti naršyklę, naršyklėje išsaugotą informaciją arba nuostatas.

Naudojant slapukus atsiranda galimybė svetainėje išsaugoti individualias vartotojo nuostatas, atpažinti jį ir atitinkamai reaguoti, siekdama pagerinti svetainės naudojimo patirtį. Vartotojas gali išjungti ar apriboti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų nebus įmanoma naudotis kai kuriomis svetainių funkcijomis. Taip veikia dauguma svetainių ir paslaugų portalų.

Galite ištrinti bet kuriuos slapukus, jau esančius Jūsų kompiuteryje. Dauguma naršyklių taip pat suteikia galimybę blokuoti slapukų išsaugojimą jūsų kompiuteryje, tačiau tokiu atveju negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų internetinėmis paslaugomis. Papildomos informacijos apie slapukų nustatymą savo naršyklėje rasite interneto naršyklės kūrėjo svetainėje.

Kodėl reikalingi slapukai

Slapukai reikalingi tam, kad vartotojas galėtų laisvai lankytis svetainėje, naršyti joje ir naudotis jos funkcijomis, įskaitant informacijos apie paslaugas gavimą ir paslaugų pirkimą. Šie slapukai identifikuoja vartotojo įrenginį, tačiau neatskleidžia vartotojo tapatybės, taip pat nerenka ir nekaupia informacijos. Be šių slapukų svetainė negalės tinkamai veikti, pavyzdžiui, suteikti vartotojui reikiamos informacijos, teikti norimų paslaugų elektroninėje parduotuvėje ar leisti prisijungti prie profilio ir kreiptis dėl paslaugos. Šie slapukai saugomi vartotojo įrenginyje tol, kol uždaroma naršyklė.

Slapukai taip pat naudojami informacijai apie vartotojų įpročius ir svetainės naudojimo istorijai apdoroti, svetainės veikimo problemoms ir trūkumams diagnozuoti, statistikai apie vartotojų įpročius rinkti ir patogiam svetainės funkcijų naudojimui užtikrinti.

Slapukai ABYLING interneto svetainėse

Apsilankius ABYLING svetainėse vartotojui parodomas langas su pranešimu apie tai, kad svetainėje naudojami slapukai.

Uždarydamas šį pranešimo langą vartotojas patvirtina, kad susipažino su informacija apie slapukus, jų naudojimo tikslais, atvejais, kada slapukai perduodami tretiesiems asmenims, ir su jais sutinka. Slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra vartotojo sutikimas.

Jei vartotojui kiltų klausimų apie slapukų naudojimą, jis gali susisiekti su ABYLING el. paštu andris@tulkot.lv.

Kokius slapukus naudoja ABYLING

ABYLING valdomose svetainėse naudojami funkciniai, analitiniai, reklaminiai ir būtinieji slapukai:

 • Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti vartotojo pasirinktas nuostatas ir parinktis, kad vartotojas galėtų patogiau naudotis svetaine. Šie slapukai saugomi vartotojo įrenginyje nuolat.
 • Analitiniai slapukai apibendrina informaciją apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaine, nustato dažniausiai lankomas skiltis, įskaitant turinį, kurį vartotojas pasirenka naršydamas svetainėje. Informacija remiamasi siekiant išsiaiškinti, kas domina svetainės lankytojus, ir gerinti svetainės funkcionalumą, padaryti ją patogesnę naudoti. Analitiniai slapukai identifikuoja tik vartotojo įrenginį, tačiau neatskleidžia vartotojo tapatybės.

Tam tikrais atvejais kai kuriuos analitinius slapukus vietoj svetainės savininko pagal jo nurodymus ir tik nurodytais tikslais valdo tretieji asmenys – duomenų tvarkytojai (operatoriai), pavyzdžiui, „Google Adwords“.

 • Reklaminiai slapukai naudojami siekiant apibendrinti informaciją apie vartotojo lankomas svetaines ir konkrečiam vartotojui siūlyti jį galinčias sudominti mūsų ir mūsų partnerių paslaugas arba teikti konkretaus vartotojo interesus atitinkančius pasiūlymus. Paprastai šiuos slapukus, gavusios svetainės savininko leidimą, nurodytiems tikslams naudoja trečiosios šalys, pvz., „Google Adwords“. Reklaminiai slapukai vartotojo įrenginyje saugomi nuolat.

Slapukų naudojimo tikslai

ABYLING naudoja slapukus, kad pagerintų svetainių naudojimo patirtį:

 • užtikrintų svetainių funkcionalumą;
 • pritaikytų svetainių funkcijas pagal vartotojo naudojimo įpročius, įskaitant kalbą, paieškos užklausas, anksčiau žiūrėtą turinį;
 • gautų statistinius duomenis apie puslapio lankytojų srautus – lankytojų skaičių, puslapyje praleistą laiką ir kt.;
 • autentifikuotų vartotojus.

Slapukų saugojimas ir perdavimas tretiesiems asmenims

Jeigu nenurodyta kitaip, slapukai saugomi tol, kol vykdoma veikla, dėl kurios jie renkami, o paskui ištrinami.

Informacija apie slapukus nėra perduodama už Europos Sąjungos ir EEE ribų.

„Google Analytics“ naudojimas

Šioje svetainėje naudojama paslauga „Google Analytics“, teikiama „Google, Inc.“ (toliau tekste – GOOGLE). Paslaugai „Google Analytics“ reikalingi slapukai. Informacija apie interneto programų naudojimą kartu su kiekvieno slapuko turiniu yra perduodama GOOGLE ir saugoma Jungtinėse Amerikos Valstijose. GOOGLE naudoja šią informaciją vertindama, kaip naudojamasi svetaine, ir teikti veiklos ataskaitas interneto svetainių operatoriams. Ši informacija taip pat naudojama teikiant papildomas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir naudojimusi internetu apskritai. GOOGLE gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, jei to reikalaujama pagal teisės aktus arba jei tos trečiosios šalys tvarko informaciją GOOGLE poreikiams.

Paslauga „Google Analytics“ išplėsta įtraukiant susijusias GOOGLE reklamavimo funkcijas, įskaitant:

 • skelbimų GOOGLE reklamos tinkle ataskaitas;
 • reklaminę rinkodarą (skelbimų rodymą tinkle atsižvelgiant į ieškomus produktus);
 • išplėstines demografines ataskaitas (anoniminių demografinių duomenų rinkimą).

Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą ir naudojimą galite rasti „Google“ paslaugų teikimo sąlygose.